0168302Advanced Chinese Skills for Communication 2
ทักษะภาษาจีนขั้นสูงเพื่อการสื่อสาร 2
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0168301

Course Description
การฝึกทักษะฟัง พูด อ่าน เขียนด้วยคำศัพท์ สำนวน และถ้อยคำ ด้านประวัติศาสตร์ ศาสนา สังคม การเมือง การปกครอง และเศรษฐกิจ ความรู้อักษรจีนในระดับ 2,500 คำ


Practice in listening, speaking, reading and writing skills with vocabularies, idioms and expressions in history, religion, society, politics, governance and economy; knowledge of 2,500 Chinese words
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54