0168301Advanced Chinese Skills for Communication 1
ทักษะภาษาจีนขั้นสูงเพื่อการสื่อสาร 1
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0168202

Course Description
การฝึกทักษะฟัง พูด อ่าน เขียนด้วยคำศัพท์ สำนวน ถ้อยคำ ด้านศิลปะ กีฬา ประเพณี และวรรณกรรมปัจจุบัน ความรู้อักษรจีนในระดับ 2,250 คำ


Practice in listening, speaking, reading and writing skills with vocabularies, idioms and expressions in arts, sports, traditions and contempolary literatures; knowledge of 2,250 Chinese words
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54