0168207Intermediate Chinese Skills for Reading
การอ่านภาษาจีนขั้นกลาง
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การอ่านจับใจความความเรียงภาษาจีนที่มีเนื้อหาด้านสังคมจีน ศิลปวัฒนธรรมจีน ภูมิประเทศจีน ความยาว 1,000-1,500 คำ


A reading comprehension on 1,000-1,500 Chinese words long Chinese essays on the Chinese society, art and culture, and Chinese geography
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54