0166493Internship
การฝึกประสบการณ์
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต6 (0-12-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ฝึกงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภาษาเกาหลีภาคเอกชนและภาครัฐ ไม่น้อยกว่า 1 ภาคเรียนปกติ


Internship in a government or private agency requiring skills in using Korean for a minimum period of 1 semester.
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet