0166406Seminar in Korean studies
สัมมนาเกาหลีศึกษา
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (1-2-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ผู้เรียนเลือกหัวข้อสำหรับการสัมมนา จากเนื้อหาต่างๆ ที่ได้ศึกษามาจัดให้มีการอภิปรายในห้องเรียน และจัดสัมมนาอีกครั้ง เพื่อการประเมินผล


Selection of topics for seminars from a variety of areas; class discussion, and rearrangement of a seminar for evaluation.
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet