0166399Korean for Journalism
ภาษาเกาหลีสำหรับการหนังสือพิมพ์
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (2-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การฝึกการเขียนหัวข่าว รายงานข่าว บทบรรณาธิการ บทวิเคราะห์ วิจารณ์ และโครงสร้างของการหนังสือพิมพ์


Practice in writing news headlines, editorials, criticism, analysis and structure of journalism.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54