0166393Translation for Interpreter
การแปลแบบล่าม
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (2-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การฝึกการแปลบทความประเภทต่างๆ รวมทั้งเอกสารทางธุรกิจและวิธีการจากภาษาเกาหลีเป็นภาษาไทย โดยการใช้ภาษาที่สละสลวย


Practice in translating various types of articles and business documents; techniques in translating from Korean into Thai with proper language usage
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54