0166380Korean Short Stories and Novels
เรื่องสั้นและนวนิยายเกาหลี
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต3 (3-0-9)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ลักษณะและประวัติของเรื่องสั้นและนวนิยายเกาหลี รูปแบบ เนื้อหา ภาษาในนวนิยายและเรื่องสั้นเกาหลี


Characteristics and history of Korean short stories and novels; forms, contents, and language styles in Korean short stories and novels.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54