0166370Korean Grammar
ไวยากรณ์เกาหลี
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต3 (3-0-9)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ไวยากรณ์เกาหลีเบื้องต้น อิทธิพลของไวยากรณ์สมัยโบราณที่มีภาษาเกาหลีในปัจจุบัน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจโครงสร้างประโยคในภาษาเกาหลี และสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้


Fundamental Korean grammar, the influence of traditional grammar on Modern Korean, knowledge and nderstanding of sentence structures in Korean for use in real-life situations.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55