0166364Religious Thought in Korea
วิธีคิดของเกาหลี
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (2-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ศาสนาและวัฒนธรรมของเกาหลี เอกลักษณ์ของศาสนาในเกาหลีความสัมพันธ์ของระบบวัฒนธรรมและศาสนา ความเฟื่องฟูของศาสนา โดยเฉพาะความรุ่งเรืองของโบสถ์ และประเมินศาสนาต่างๆ ในเกาหลี เช่น คริสต์ พุทธ และเต๋า


Religions and culture in Korea, unique characteristics of religions, the relation of cultural system and religion, the prosperity of religion in Korea, especially church growth, evaluation of various religions in Korea, including Christianity,
Buddhism, and Confucianism.
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet