0166360Public Administration in Korea
การปกครองในเกาหลี
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (2-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ภาคทฤษฎีและการฝึกภาคปฏิบัติ เพื่อการศึกษาวิจัยในด้านการปกครอง เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาวิสัยทัศน์ต่อด้าน การเมือง สังคม เศรษฐกิจ และบรรทัดฐานปัญหาสาธารณะ และพัฒนาการทางด้านวัฒนธรรม , สถาบันการทางสังคม ประวัติ
ศาสตร์ของสถาบันการเมืองการปกครองของเกาหลีใต้ , วิเคราะห์ ระบบการเมืองการปกครองเกาหลีใต้ในปัจจุบัน และแนวโน้มการปกครองในอนาคต

Academic and professional training in conducting research in governance to develop perspectives on political, social, economic, and normative aspects of public problems; cultural development, social institutions, historical
development of Korean political institutions, Korean public administration; analysis of current Korean public administration and future political trends.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54