0166326Photography for Printed Media
การถ่ายภาพเพื่องานสื่อสิ่งพิมพ์
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
หลักและกระบวนการถ่ายภาพสำหรับงานสื่อสิ่งพิมพ์ การถ่ายภาพบุคคล การถ่ายภาพหุ่นนิ่ง การนำภาพมาใช้งานในสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ


Principles and process of photography for printed media, portrait photography, still-life photography, the use of photos in different types of printed media
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54