0166322Printed Media Research
การวิจัยงานด้านสื่อสิ่งพิมพ์
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมาย ความสำคัญ ประเภท ขั้นตอนการวิจัยในงานด้านสื่อสิ่งพิมพ์ ระเบียบวิธีวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสื่อสิ่งพิมพ์ การวิเคราะห์เนื้อหา รวมทั้งการประมวลผลข้อมูล และการประยุกต์งานวิจัยด้านสื่อสิ่งพิมพ์ให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน


Definition, significance, category, procedure of printed media research, research methodology related to printed media, content analysis, as well as data processing, and application of research on printed media to the current trends
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54