0166321Marketing for Printed Media Business
การตลาดเพื่อธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
หลักการตลาดสำหรับสื่อสิ่งพิมพ์ ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ในปัจจุบัน แนวโน้มการตลาดในอนาคต กลยุทธ์การจัดการและการบริหารธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ กลยุทธ์ในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์


Principles of marketing for printed media, printed media business at present, future market trends, strategies in managing and administrating the printed media business, and strategies in advertising and publicizing the printed media business
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54