0166315Short Story Writing
การเขียนเรื่องสั้น
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องสั้น การสร้างแรงบันดาลใจในการเขียน การวางโครงเรื่อง การสร้างแนวคิด การสร้างบุคลิกลักษณะตัวละคร การสร้างฉากและบรรยากาศ กลวิธีในการเล่าเรื่องและการดำเนินเรื่อง ศิลปะการใช้ภาษา ฝึกเขียนเรื่องสั้นจากความคิดสร้างสรรค์ด้วยตนเอง


Introduction to short stories, creation of inspiration for writing, setting of plot, concepts, the personality of characters, scene and atmosphere, storytelling and playing techniques,
language arts, practice of writing short stories using personal creative thinking
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54