0166314Literary Criticism 2
วรรณคดีวิจารณ์ 2
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีวรรณคดีและวรรณคดีวิจารณ์ ทฤษฎีวรรณคดีร่วมสมัย ที่สำคัญ การนำทฤษฎีวรรณคดีไปใช้ในการวิจารณ์วรรณคดีภาคปฏิบัติ การเขียนปริทัศน์หนังสือและบทความวิจารณ์วรรณคดี


Understanding of the literary theory and literary criticism, major theories of contemporary literature, the use of literary theory in practical literature, writing of book review and literary commentary
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54