0166313Literary Criticism 1
วรรณคดีวิจารณ์ 1
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
มโนทัศน์สำคัญในการศึกษาวรรณคดี เน้นเฉพาะการนิยามความหมาย การแบ่งประเภทและหน้าที่ของวรรณคดี ทฤษฎีว่าด้วยความหมายในวรรณคดี การวิเคราะห์และตีความวรรณคดีประเภทบันเทิงคดี กวีนิพนธ์และบทละคร


Significant concepts in the study of literature, focusing on giving definition, classifying type and role of literature, theory on literature meaning, analysis and interpretation of fiction, poetry, and drama
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54