0166312Feature Writing
การเขียนสารคดี
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานเขียนประเภทสารคดี กระบวนการในการเขียน การสร้างประเด็น แนวคิด การเก็บรวบรวมข้อมูล การกำหนดเค้าโครงเรื่อง กลวิธีนำเสนอและฝึกเขียนสารคดีประเภทต่างๆ โดยเน้นกระบวนการเก็บข้อมูลภาคสนาม


Fundamental knowledge on types of feature writing, writing process, creation of subject and concept, collection of data, setting of plot, presentation techniques,
and practice of writing different types of feature writing focusing on field data collection process
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54