0166309Art of Photography and Studio
ศิลปะการถ่ายภาพและสตูดิโอ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
หลักการ ความสำคัญของการถ่ายภาพเพื่อการสื่อสาร การถ่ายภาพสถานการณ์ เหตุการณ์สำคัญต่างๆ หลักการถ่ายภาพในสตูดิโอ การควบคุมแสงสว่าง การจัดการอุปกรณ์ประกอบฉาก การถ่ายภาพแฟชั่น การถ่ายภาพสินค้าเพื่อการโฆษณา


Principles, substance of photography for communication; photography in situations, various important incidents; principles of studio photography, lighting control, management of props, fashion photography, product photography for advertisement
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54