0166308Technology for Media Production
เทคโนโลยีการผลิตสื่อ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
หลักการ โครงสร้างองค์กรโรงพิมพ์ เทคโนโลยีทางการพิมพ์ในรูปแบบต่างๆ กระบวนการทางการผลิตสิ่งพิมพ์ การวางแผนงานก่อนพิมพ์ งานระหว่างพิมพ์ และงานหลังพิมพ์ การตกแต่งสิ่งพิมพ์ด้วยเทคนิคพิเศษต่างๆ


Principles, structure of press organizations, various printing technologies, procedures of printing media production, planning of pre-printing, printing operation, and post-printing task; retouching printing media with different techniques
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54