0166307Exhibition and Event Design
การออกแบบนิทรรศการและอีเวนท์
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
หลักการ ความสำคัญ และแนวคิดเกี่ยวกับนิทรรศการและอีเวนท์ประเภทต่างๆ การวิเคราะห์พื้นที่และกลุ่มเป้าหมายเพื่อการออกแบบนิทรรศการ กระบวนการจัดการ วัสดุอุปกรณ์การจัดแสดง งานออกแบบกราฟิกนิทรรศการ การนำเสนอผลงานในรูปแบบต่างๆ


Principles, substance, and concept of different exhibitions and events; analysis of zone and target for exhibition design, procedural management, display equipment, designing task, graphical exhibition, different presentations
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54