0166305Writing for Aesthetic
การเขียนเพื่อสร้างสุนทรี
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมายและความสัมพันธ์ของสุนทรียศาสตร์ในงานเขียน หลักในการใช้ภาษาไทย ลักษณะเฉพาะของภาษาไทย การใช้คำและประโยค ระดับของภาษา คำพังเพย สำนวน สุภาษิต ภาษาภาพพจน์ และการใช้สัญลักษณ์ในงานเขียน
การใช้โวหาร การสื่อความหมายทางภาษา และกลวิธีการสร้างสรรค์งานเขียนที่มีความงามทางภาษา

Meaning and relationship of esthetics in writing; principles in Thai usage, specific characteristic of Thai language, words and sentence usage, language class, idioms, expressions, proverbs, figurative language, and symbolism in writing,;
stylistic usage, language communication, and strategy of creative writing with beauty of language
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54