0166303Communication in Local Culture
การสื่อสารวัฒนธรรมท้องถิ่น
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
หลักการเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น วิธีการสื่อสาร ความคิด เทคนิควิธีการสร้างงานและความสัมพันธ์กับวัฒนธรรมท้องถิ่น การประยุกต์ใช้สื่อ เทคโนโลยี และการรับรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น


Principles of learning local culture, means of communication, thought, technique of creative task and relationships among local culture; practical usage of media, technology, and perception of local culture
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54