0166302Principles of Public Relations
หลักการประชาสัมพันธ์
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมาย ประเภท กลุ่มเป้าหมาย วัตถุประสงค์ บทบาทของการประชาสัมพันธ์ กระบวนการของการประชาสัมพันธ์ สื่อและเครื่องมือการประชาสัมพันธ์ โครงสร้างและลักษณะงานประชาสัมพันธ์หน่วยงานต่างๆ การสร้างเนื้อหาเพื่อการประชาสัมพันธ์ในสื่อต่างๆ


Meaning, category, target group, purpose, role of public relations, procedure of public relations; public relations media and devices; structure and category of public relations in different organizations; content creativity for public relations
in different medias
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54