0166299Korean for Communication in Academic 2
ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการ 2
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต3 (3-0-9)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ทักษะทั้ง 4 อย่างต่อเนื่องจากภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการ 1 ศึกษาไวยากรณ์และรูปประโยคที่มีคำศัพท์ยากขึ้น ฝึกทักษะภาษาในสถานการณ์ต่างๆ ที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันวันที่กว้างขวาง ได้แก่ การชักชวน การขออนุญาต การ
บอกเหตุผล การให้ การรับ เป็นต้น เน้นการใช้ภาษาอย่างถูกต้องเหมาะสม

Practice in all the four skills in continuation of Korean for Communication in Academic 1, grammar and sentence patterns with more advanced vocabulary, language usage in various daily-life situations including persuasion,
permission request, reasoning, as well as giving and taking, with emphasis on correctness and appropriateness.
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet