0166282Korean Literature
วรรณกรรมเกาหลี
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (2-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
วรรณกรรมเกาหลี ปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อการสร้างสรรค์งานและวิวัฒนาการของวรรณกรรมเกาหลี เช่น อิทธิพลของลัทธิความเชื่อ สถานการเมืองการปกครอง สงครามอิทธิพลจากปัจจัยทางกายภาพ เช่น สถานของภูมิศาสตร์ และอิทธิพลจาก
ปัจจัยทางสังคมที่ปรากฏอยู่ในงานวรรณกรรมยุคต่างๆ รวมถึง อิทธิพลของวรรณกรรมต่างยุคที่ส่งอิทธิพลถึงวรรณกรรมยุคอื่น

Korean literary works, factors influencing the development of Korean literary art including religions and doctrines, politics and wars, topographical and climatic environment, social conditions and values as reflected in literary works
in each period, impacts of literature of different periods on others.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54