0166264Korean Economy
เศรษฐกิจเกาหลี
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (2-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
เศรษฐกิจเกาหลี บทบาทต่อเศรษฐกิจโลก โดยผู้เรียนควรมีพื้นฐานความรู้ทางเศรษฐศาสตร์เพื่อสามารถทำการศึกษาค้นคว้าในหัวข้ออื่นๆ ต่อไป เช่น พัฒนาการทางเศรษฐกิจของเกาหลี แผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ ระยะสั้นและระยะยาว,
องค์การการค้าโลก และความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ, ภูมิภาคนิยม, การรวมชาติเกาหลี

Korean economy and its role in world economy; some fundamentalknowledge of economics will be helpful, leading to further study in other topics, including Korean economic development, short-term and long-termeconomic
evelopment plans, WTO and interational economic relations, regionalism, and Korean's unification.
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet