0166227Art of Interview for Writing
ศิลปะการสัมภาษณ์เพื่อการเขียน
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
หลักการสัมภาษณ์เพื่อรวบรวมข้อมูลสำหรับการเขียนบทความสัมภาษณ์และการเขียนประเภทต่างๆ เช่น สารคดี บันเทิงคดี ข่าว ปกิณกะ การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศสำหรับการสืบค้น
ข้อมูลสัมภาษณ์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการเขียนบทความสัมภาษณ์เปรียบเทียบลีลาการเขียนบทความสัมภาษณ์ในสื่อสิ่งพิมพ์ และฝึกปฏิบัติเขียนบทความสัมภาษณ์ประเภทต่างๆ

Principles of interview to collect data for writing interviewing articles and other genre of writing, such as feature articles, fiction, news, miscellany, application of the interviewing data searching information system for writing
the interviewing articles, comparison of the writing styles of interviewing articles in printed media, and practice of writing different types of interviewing articles
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54