0166225Introduction to Photography
การถ่ายภาพเบื้องต้น
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ประวัติศาสตร์การถ่ายภาพ กระบวนการบันทึกภาพ การจัดองค์ประกอบของภาพถ่ายหลักการและกระบวนการถ่ายภาพประเภทต่างๆ


History of photography, process of photograph, arrangement of photo composition, principles and process of different types of photography
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54