0166219Internship
การฝึกประสบการณ์
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต6 (1-12-12)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ปฐมนิเทศเกี่ยวกับรายละเอียดของการฝึกงาน ฝึกปฏิบัติงานด้านนิเทศศาสตร์ในหน่วยงาน รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ
หรือเอกชน โดยการนําความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ได้จากการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง จัดทํารายงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพตามลักษณะเนื้อหาที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

Orientation of internship information, practicum of mass communication in governmental, public enterprise, or private organizations: applying both of theories and practices of the learning to the real situations, write internship report according
to the professional contents during the internship
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet