0166217Principles of Interview for Media Profession
หลักการสัมภาษณ์สำหรับงานสื่อ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
หลักการ แนวคิดการสัมภาษณ์ การสรรหาบุคลเพื่อสัมภาษณ์ อุปสรรค เทคนิคการสัมภาษณ์ ลักษณะการเขียนบทสัมภาษณ์ ศิลปะและกลวิธีการสัมภาษณ์แบบต่างๆ แนวทางในการเขียนบทสัมภาษณ์แต่ละประเภท


Principles, concept of interview, selection of interviewees, obstacle, interviewing techniques, category of writing interview script; art and strategy of different interviewing, each model of writing interviewing scripts
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54