0166217Introduction to News Writing
การเขียนข่าวเบื้องต้น
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมาย ประเภท ความสำคัญของข่าว หลักการและวิธีการสื่อข่าวขั้นพื้นฐานแนวทาง ปฏิบัติในการเขียนข่าว การเขียนข่าว การประเมินคุณค่าข่าว บทบาทหน้าที่ของผู้สื่อข่าวและการปลูกฝัง ความรับผิดชอบของผู้สื่อข่าว


Definition, category, and values of news, basic principles and means of reporting news, guidelines in news writing, news writing process, writing news,
news evaluation, roles and duties of news reporters, and the culture of news reporters’ responsibilities
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54