0166215Research in Communication 2
การวิจัยเพื่อการสื่อสาร 2
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
กระบวนการทำวิจัยทางสังคมศาสตร์ การลงพื้นที่วิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การสรุปและอภิปรายผลการวิจัย รวมทั้งหลักการนำเสนอบทความวิจัยสำหรับงานวิชาการ


Procedure in social science research, research fieldwork, data collection, summarization and discussion, research outcomes, and principles of research article presentation in academic field
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54