0166214Research in Communication 1
การวิจัยเพื่อการสื่อสาร 1
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมาย รูปแบบ ประเภทของการวิจัยและกระบวนการวิจัยทางสังคมศาสตร์ การประยุกต์ใช้ทฤษฎี ระเบียบวิธีวิจัยในการวิจัยทางการสื่อสารทั้งในเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพและวิธีการอื่นๆ


Meaning, format, category of research and social science research procedure, theory in practice, methodology in communication research towards quantitative, qualitative and other methods
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54