0166210Articles and Columns Writing
การเขียนบทความและคอลัมน์
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมาย ความสำคัญ โครงสร้าง ลักษณะ รูปแบบ แนวคิดและหลักการเขียนบทความและคอลัมน์ประเภทต่างๆ ขั้นตอนการสร้างสรรค์บทความและคอลัมน์ที่มุ่งให้สาระ ข้อเท็จจริง ความรู้ เสนอความคิดเห็น รวมทั้งงานเขียนตามสมัยนิยมเพื่อนำเสนอในรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์


Meaning, substance, structure, category, style, concept, and principles of different patterns of writing article and column; procedure of creating articles and columns with essence,
fact, knowledge; presenting ideas, and updated writing through offline and online production
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54