0166209Advanced News Writing and Producing
การเขียนและการผลิตข่าวขั้นสูง
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การสร้างสรรค์ประเด็นข่าว เทคนิคการสืบค้นข้อเท็จจริงเชิงลึก การวิเคราะห์ การตีความ การวิพากษ์สถานการณ์เพื่อผลิตข่าวและการรายงานข่าวเชิงสืบสวนสอบสวน หลักจริยธรรมในการสื่อข่าว การนำเสนอรายงานพิเศษและเนื้อหาเพื่อสนับสนุนสื่อในรูปแบบต่างๆ
ทั้งในรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์

Initiative of news issue; technique of exploring the hidden truth; analysis, interpretation; situation criticism for news production, and reporting investigative news; principles ethics in reporting news,
presentation of special report and supportive contents in different styles of both offline and online figures
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54