0166208Creativity of Documentary Work
การสร้างสรรค์งานสารคดี
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
หลักการเขียนสารคดีประเภทต่างๆ แนวคิดและกระบวนการในการสร้างประเด็น การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม การกำหนดเค้าโครงเรื่อง กลวิธีนำเสนอและการฝึกเขียนสารคดีประเภทต่างๆ รวมทั้งการนำเสนอในสื่อออฟไลน์และสื่อออนไลน์


Principles of different documentary writing; concepts and process of topic creation; fieldwork data collection; plot setting, tactics of demonstration and practice of different documentary writing, including presentation in offline and online media
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54