0166207Art of Motion Photography
ศิลปะการถ่ายภาพเคลื่อนไหว
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
หลักการถ่ายภาพเคลื่อนไหว การจัดองค์ประกอบการถ่ายภาพเคลื่อนไหว การใช้อุปกรณ์ในการบันทึกภาพเคลื่อนไหว เทคนิคการถ่ายภาพเคลื่อนไหวแบบต่างๆ กระบวนการผลิตภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป


Principles of motion photography, composition of motion photography, devices for recording motion picture, different techniques of motion photography, process of motion picture production with package software
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54