0166206Psychology Communications
จิตวิทยาการสื่อสาร
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
หลักและทฤษฎีจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร การวิเคราะห์และประยุกต์ทฤษฎี ทางจิตวิทยาเข้ากับการสื่อสารประเภทต่างๆ รวมทั้งการใช้หลักจิตวิทยากับงานสื่อสารมวลชน


Principles and theory of psychology communications, analysis and applications of theories of psychology with different types of communication, including the use of principles of psychology with the works of mass communication
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54