0166203News Writing and Reporting
การเขียนและการรายงานข่าว
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมายและความสําคัญของข่าว คุณค่าข่าว องค์ประกอบของข่าว ประเภทของข่าว โครงสร้างของข่าว พาดหัวข่าว ความนําข่าว และเนื้อข่าว เทคนิคการสื่อข่าวประเภทต่างๆ แหล่งข่าวและ ความรับผิดชอบต่อสังคม ฝึกปฏิบัติการเขียนข่าวและการสื่อข่าว
ผลิตรายงานข่าวออฟไลน์และการรายงานข่าวออนไลน์

Meaning and substance of news, news value, news component, types of news; structure of news; headline, news introduction, and news body; different techniques of news conveyance,
information source, and social responsibility; practice in writing and conveying news, producing offline news and reporting online news
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54