0166202Art of Photography 1
ศิลปะการถ่ายภาพ 1
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ประวัติความเป็นมาของการถ่ายภาพ กล้องถ่ายภาพและอุปกรณ์การถ่ายภาพ แนวคิดและทฤษฎีการจัดองค์ประกอบภาพถ่าย การถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิตอล เทคนิคการถ่ายภาพรูปแบบต่างๆ


History of photography, camera, and photography tools; concepts and theories of photograph composition; photography with digital camera, various techniques of photography
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54