0166201Computer for Designing 1
คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ 1
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมาย ความสำคัญของคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย หลักการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น หลักการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานการออกแบบสื่อ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการใช้งานคอมพิวเตอร์


Meaning, significance of multimedia computer; principles of fundamental computer operation; principles of package software for media design; gadgets relevant to process of computer operation
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54