0166111Writing for Communication
การเขียนเพื่อการสื่อสาร
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
หลักการเขียนเพื่อการสื่อสาร ประเภทของการเขียนเพื่อการสื่อสาร ลักษณะและการใช้ประโยชน์ของงานเขียนเพื่อการสื่อสารประเภทต่างๆ ทักษะการใช้ภาษาในการเขียน ตลอดจนการเลือกใช้ถ้อยคำ สำนวน โวหารและระดับภาษาได้อย่างเหมาะสม


Principles of writing for communication; types of writing for communication; characteristics and uses of different types of writing for
communication; writing skills; appropriate selection of words, expressions, rhetoric, and register
เวลา 




  
Powered by Vision Net, 1995 - 2024   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet