0166108Creative Thinking Formation
การพัฒนาความคิดเชิงสร้างสรรค์
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การพัฒนาทักษะความคิดเชิงสร้างสรรค์ ความคิดรวบยอด กระบวนการคิดและการใช้จินตนาการ เพื่อพัฒนาผลงานสร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆ


Formation of creative thinking, concepts, thinking process, and use of imagination for development of different patterns of creative works
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54