0166107Creative Thinking Development
การพัฒนาความคิดเชิงสร้างสรรค์
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมาย ความสำคัญ หลักการและทฤษฎีการพัฒนาความคิดเชิงสร้างสรรค์ กระบวนการสร้างความคิดเชิงสร้างสรรค์ การประยุกต์ใช้ความคิดเชิงสร้างสรรค์ให้สอดคล้องสภาพสังคม


Meaning, significance, principle, and theory of creative thinking formation; process of creative thinking; creative thinking practice in accordance with social circumstance
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54