0166107Theories of Communication and Mass Communication
ทฤษฎีการสื่อสารและการสื่อสารมวลชน
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมาย รูปแบบของการสื่อสาร แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารและการสื่อสารมวลชน


Definition, patterns of communication, concepts, and theories related to communication and mass communication
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54