0166106Media Literacy
การรู้เท่าทันสื่อ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความรู้องค์ประกอบพื้นฐาน รูปแบบและกลวิธีในการนำเสนอเนื้อหาของสื่อมวลชนประเภทต่างๆ เพื่อ เข้าใจ ตีความ วิเคราะห์และพิจารณาเกี่ยวกับหลักนโยบาย โครงสร้าง วิธีการ ความเป็นกลาง ประเด็นทางจริยธรรม รวมทั้งประเมินค่าความน่าเชื่อถือของสื่อ


Knowledge of fundamental components, patterns, and tactics in content presentation of different mass communication for comprehending, interpreting, analyzing, and considering policy criterion,
structure, method, impartiality, ethical issue, as well as reliability valuation of mass communication
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54