0166104Principles and Theories of Communication
หลักและทฤษฎีการสื่อสาร
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ทฤษฎี แนวคิด ความหมาย ความสําคัญ องค์ประกอบ และวิวัฒนาการของการสื่อสารมวลชน กระบวนการ โครงสร้างและระบบการสื่อสารมวลชน ลักษณะของการสื่อสารมวลชนประเภทต่าง ๆ บทบาท หน้าที่
และแนวทางการวิพากษ์สื่อในด้านเนื้อหา โครงสร้าง บริบท ผลกระทบของสื่อมวลชนต่อสังคมในสถานการณ์ปัจจุบัน

Substance of communication in different disciplines, scheme and method of communication; fundamental skills of communication: listening, speaking, reading, and writing; presentation procedure,
comprehension and analysis of communicator's behavior
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54