0166103Esthetic in Art Work
สุนทรียะในงานศิลปะ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
แนวคิด ทฤษฎี ประวัติและวิวัฒนาการของงานศิลปะ การรับรู้คุณค่า การสัมผัสความงามในด้านต่างๆ ของศิลปะ ทั้งที่เกิดจากธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น ความงามท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม


Concepts, theories, backgrounds, and evolution of art work, perception of value, beauty sensation of miscellaneous arts from both nature and man-made, charms surrounded by cultural diversity
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54