0166102Writing for Communication
การเขียนเพื่อการสื่อสาร
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความรู้และความเข้าใจหลักการเบื้องต้นของการเขียน ศิลปะการใช้คำ การผูกประโยค ทักษะการเขียนย่อหน้าและถ้อยคําที่ถูกต้อง การเขียนโดยใช้กระบวนความหรือโวหารแบบต่างๆ ประยุกต์การใช้รูปแบบ หลักเกณฑ์ และเทคนิคการเขียนเพื่อการสื่อสาร ฝึกทักษะการเขียนในรูปแบบต่างๆ


Knowledge and comprehension of fundamental writing, art of word usage; skills of paragraph writing with accurate words, writing process or different rhetoric; practical usage of principle patterns
and writing techniques for communication, writing skill in practice with various styles
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54